2015.9.23-25   European Society of Coloproctology(ESCP)

                          10th Scientific and Annual Meeting

                                                              Dublin (Ireland)

TOPbing_yuan_an_nei_3.html
学術講演活動xue_shujiang_yan_huo_dong3.html